Riccardia submersa type

提供: 広島大学デジタル博物館
2013年2月25日 (月) 11:58時点におけるChubo (トーク | 投稿記録)による版 (→‎Riccardia submersa Horik.)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
ナビゲーションに移動検索に移動

広島大学(HIRO)所蔵蘚苔ツノゴケ類タイプ標本目録

Riccardia submersa Horik.

  • J. Sci. Hiroshima Univ. ser. b, div. 2, 1: 198 (1933)
    • Japan. Kyushu, Prov. Higo, Nankwan, 6 IX 1924, Y. Horikawa 66 [Holotype] [= Riccardia nagasakiensis (Steph.) S.Hatt.]
  • 原記載 種
  • タイプ標本写真

デジタル自然史博物館 / 植物トップ / コケ / データベース / タイプ標本 / 苔類 / R にもどる