Takeuchi Nomura Uchiyama Yoneda 2000

提供: 広島大学デジタル博物館
ナビゲーションに移動検索に移動

Takeuchi et al. (2000)

  • Takeuchi, S., Nomura, K., Uchiyama, H. & Yoneda, K. 2000. Phylogenetic relationship in the genus Rosa based on the restriction enzyme analysis of the chloroplast DNA. J. Jpn. Soc. Hort. Sci. 69(5): 598-604.

インターネットリソース

DOI