Kawai et al 1968 コケ文献データベース12132

2019年3月6日 (水) 17:30時点におけるMNakahara (トーク | 投稿記録)による版 (ページの作成:「;No.(コケ文献データベース):12132 ;タイトル:Uber die Moosgesellschaften der Zwergbambus-Buchenwalder (Saso-Fagetum crenatae) am Berg Hakusan. (1) Die Fo...」)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
No.(コケ文献データベース)
12132
タイトル
Uber die Moosgesellschaften der Zwergbambus-Buchenwalder (Saso-Fagetum crenatae) am Berg Hakusan. (1) Die Forschungsmethode von der Moosgesellschaft des Buchenwalds.
著者名
Kawai, I., Kurosaki, N., Akiyama, S. 河合功, 黒崎史平
雑誌名・書籍名・報告書
Sci. Rep. Kanazawa Univ. 13, 101-125, 1968. 金沢大学理学部紀要
蘚苔類分類区分
M
キーワード
Ecology. Ishikawa. Japan.

注意事項

  • このデータは蘚苔類研究会(代表:加藤研治)発行の「コケ文献データベース」を用いたものです.
  • このデータの利用は学術用途に限り,他への転用や商用での利用は許可しません.

広島大学 / デジタル自然史博物館 / 植物 / コケ / コケ文献データベース −日本関係分− にもどる