Riccardia vitrea type

提供: 広島大学デジタル博物館
ナビゲーションに移動検索に移動

広島大学(HIRO)所蔵蘚苔ツノゴケ類タイプ標本目録

Riccardia vitrea Furuki

  • J. Hattori Bot. Lab. 70: 327 (19391
    • Japan. Honshu. Hiroshima-ken, Koyo-cho, near Karuga, 60 m alt., 23 Apr. 1984, T. Furuki 5311 [Holotype]
  • 原記載 種
  • タイプ標本写真
riccardiavitrea1m.jpg riccardiavitrea2m.jpg
riccardiavitrea4m.jpg riccardiavitrea8m.jpg
riccardiavitrea10m.jpg

デジタル自然史博物館 / 植物トップ / コケ / データベース / タイプ標本 / 苔類 / R にもどる