Yano Katsuyama Tsubota Hoshino 2004

提供: 広島大学デジタル博物館
2020年9月5日 (土) 10:57時点におけるChubo (トーク | 投稿記録)による版 (ページの作成:「=Yano et al. (2004)= *Yano, O., Katsuyama, T., Tsubota, H. & Hoshino, T. 2004. Molecular phylogeny of Japanese ''Eleocharis'' (Cyperaceae) based on ITS sequence data, a...」)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
ナビゲーションに移動検索に移動

Yano et al. (2004)

  • Yano, O., Katsuyama, T., Tsubota, H. & Hoshino, T. 2004. Molecular phylogeny of Japanese Eleocharis (Cyperaceae) based on ITS sequence data, and chromosomal evolution. J. Plant Res. 117: 409-419.

インターネットリソース