Syrrhopodon tsushimae type

提供: 広島大学デジタル自然史博物館 植物
2010年3月1日 (月) 19:09時点におけるAdmin (トーク | 投稿記録)による版

(差分) ←前の版 | 最新版 (差分) | 次の版→ (差分)
移動: 案内検索

広島大学(HIRO)所蔵蘚苔ツノゴケ類タイプ標本目録

Syrrhopodon tsushimae Cardot

  • Bull. Herb. Boiss. sér. 2, 7: 716 (1907)
    • Japon. Tsushima, mai 1901, U. Faurie 1637 [Isotype] [= Syrrhopodon armatus Mitt.]
  • 原記載 種
  • タイプ標本写真
syrrhopodontsushiO1M.jpg syrrhopodontsushiO2M.jpg
syrrhopodontsushiO3M.jpg

デジタル自然史博物館 / 植物トップ / コケ / データベース / タイプ標本 / 蘚類 / S にもどる