Saito 1973

提供: 広島大学デジタル自然史博物館 植物
2017年11月29日 (水) 21:09時点におけるChubo (トーク | 投稿記録)による版

(差分) ←前の版 | 最新版 (差分) | 次の版→ (差分)
移動: 案内検索

Saito (1973)

  • Saito, K. 1973. Memoir of the Japanese Pottiaceae (I) subfamily Pottioideae. Bull. Nat. Sci. Mus. Tokyo 16: 61–91.