Marsupella yakushimensis type

提供: 広島大学デジタル自然史博物館 植物
2013年2月27日 (水) 10:41時点におけるChubo (トーク | 投稿記録)による版

(差分) ←前の版 | 最新版 (差分) | 次の版→ (差分)
移動: 案内検索

広島大学 > デジタル自然史博物館 > 植物 > コケ植物(蘚苔類) > データベース > タイプ標本 > 苔類 > M > Marsupella yakushimensis

広島大学(HIRO)所蔵蘚苔ツノゴケ類タイプ標本目録

Marsupella yakushimensis (Horik.) S.Hatt.

[= Sphenolobus yakushimensis Horik.]

  • Bulletin of the Tokyo Science Museum 11: 80 (1944)

デジタル自然史博物館 / 植物トップ / コケ / データベース / タイプ標本 / 苔類 / M にもどる