Lopholejeunea kiushiana type

提供: 広島大学デジタル博物館
ナビゲーションに移動検索に移動

広島大学 > デジタル自然史博物館 > 植物 > コケ植物(蘚苔類) > データベース > タイプ標本 > 苔類 > L > Lopholejeunea kiushiana

広島大学(HIRO)所蔵蘚苔ツノゴケ類タイプ標本目録

Lopholejeunea kiushiana Horik.

  • J. Sci. Hiroshima Univ. ser. b, div. 2, 1: 129 (1932)
    • Japan. Kyushu, Prov. Hyuga, Mt. Aoi-dake, 9 IV 1927, Y. Horikawa 413 [Holotype] [= Archilejeunea kiushiana (Horik.) Verd.]
  • 原記載 種
  • タイプ標本写真
Lophol_kiush413aM.jpg Lophol_kiush413bM.jpg
Lophol_kiush413cM.jpg
  • タイプ標本顕微鏡写真
Lopholej_kius_ventlM.jpg Lopholej_kius_dorslM.jpg
植物体(腹側) 植物体(背側)
Lopholej_kius_undlM.jpg Lopholej_kius_cellM.jpg
複葉 葉身細胞
Lopholej_kius_leafM.jpg Lopholej_kius_lobulM.jpg
側葉拡大 腹片拡大

デジタル自然史博物館 / 植物トップ / コケ / データベース / タイプ標本 / 苔類 / L にもどる